Hooijman Advocatuur

Stephanie Hooijman

is gestart in de commerciële advocatuur bij Pels Rijcken (De Landsadvocaat). Daar ontdekte zij dat zij zich meer bekommerde om de vrijheid van het individu dan het ondersteunen van het staatsapparaat. Zij richt zich nu op die rechtsgebieden waarbij vrijheidsbeneming speelt en waarbij de kwetsbare burger tegenover de machtige overheid staat, te weten:

 • strafrecht
 • gesloten uithuisplaatsing
 • gedwongen opname in een psychiatrische kliniek of zorginstelling

Stephanie Hooijman staat bekend als de lachende advocaat met serieuze zaken. HOOIJMAN ADVOCATUUR behandelt het merendeel van de zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Wanneer een burger hiervoor niet in aanmerking komt, worden duidelijke (vaste) prijsafspraken gemaakt.

HOOIJMAN ADVOCATUUR is vrij van sociale media en maakt voornamelijk gebruik van mond- op mond reclame.

Hooijman Advocatuur rechtsgebieden

Rechtsgebieden waarop HOOIJMAN ADVOCATUUR werkzaam is

Mr. S.E.M. Hooijman, werkzaam onder de naam HOOIJMAN ADVOCATUUR heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Strafrecht in de breedste zin van het woord, waaronder commuun strafrecht, financieel economisch strafrecht, fiscaal strafrecht, jeugdstrafrecht en adolescentenstrafrecht, tbs, uit-en overleveringsrecht.

Deze registratie verplicht mr. S.E.M. Hooijman elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Hiernaast beoefent mr. S.E.M. Hooijman in het bijzonder op basis van een opdracht (last) van de rechtbank uit de volgende rechtsgebieden:

 • Psychiatrisch patiëntenrecht;
 • Civiel jeugdrecht, doch enkel UHP en OTS. Voor deze rechtsgebieden voldoet mr. S.E.M. Hooijman aan de eisen van de Raad voor Rechtsbijstand op basis van high trust.

high trust
Download de algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HOOIJMAN ADVOCATUUR

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Hooijman advocatuur: de eenmanszaak van Mr. S.E.M. Hooijman, ingeschreven bij de Kvk te Rotterdam onder nr. 55592449.

Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Hooijman advocatuur tot het verrichten van diensten.

Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan Hooijman advocatuur de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten én deze opdracht wordt aanvaard. Honorarium: de kosten die in rekening worden gebracht voor de te verrichten juridische werkzaamheden.

Derdengelden: de gelden die “Hooijman advocatuur” ten behoeve van de cliënt ontvangt. Stichting beheer derdengelden: de stichting, als bedoeld in de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten, ter ondersteuning van “Hooijman advocatuur” en ter beheer van voor anderen dan “Hooijman advocatuur” ontvangen gelden.

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënt aan “Hooijman advocatuur” verstrekt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt.

Opdracht/Overeenkomst
3. Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer “Hooijman advocatuur” deze schriftelijk heeft aanvaard. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

4. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

5. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging aan de cliënt.

6. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.

7. De cliënt stemt erin dat “Hooijman advocatuur” (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan of buiten het kantoor verbonden advocaten en/of onder diens verantwoordelijkheid. Als algemene waarnemer bij ziekte of verhindering treedt in beginsel op mr. A.H.J. Strak van Strak advocatuur, wat betreft specifiek WvGGZ zaken treedt in beginsel als waarnemer op mr. J. van Veelen-de Hoop van Advocatenkantoor van Veelen-de Hoop.

8. De overeenkomst houdt een inspanningsverplichting in en geen resultaatsverplichting.

9. “Hooijman advocatuur” zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen, zoals een deskundige, een deurwaarder of een notaris. “Hooijman advocatuur” zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelswijze van voornoemde derde(n).

10. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan “Hooijman advocatuur” aangeeft of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Indien de hiervoor bedoelde en de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft “Hooijman advocatuur” het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan cliënt in rekening te brengen.

11. De advisering door “Hooijman advocatuur” ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten.

Declaratie/honorarium en kosten 12. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan “Hooijman advocatuur” honorarium vermeerderd met BTW verschuldigd. De werkzaamheden worden verricht op basis van het vooraf schriftelijk overeengekomen uurtarief. Het honorarium zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.

13. Hooijman advocatuur en cliënt kunnen ook overeenkomen de werkzaamheden van de overeenkomst te verrichten voor een vast tarief inclusief BTW.

14. Ten aanzien van het honorarium is “Hooijman advocatuur” gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Het voorschot zal bij tussentijdse declaraties, dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

15. Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijke systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt in plaats van een honorarium een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd. Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt “Hooijman advocatuur” of de cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijke voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. “Hooijman advocatuur” is niet verplicht een opdracht op basis van gefinancierde rechtsbijstand te aanvaarden. “Hooijman advocatuur” zal aan cliënt schriftelijke bevestigen dat cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand maar dat cliënt van dit recht afstand doet. Voor zover “Hooijman advocatuur” werk op basis van een last verstrekt door de rechtbank, is “Hooijman advocatuur” niet aansprakelijk als de kosten van de werkzaamheden door de Raad voor Rechtsbijstand op cliënt worden verhaald.

16. “Hooijman advocatuur” kan met een opdrachtgever die voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt overeenkomen dat hiervan geen gebruik wordt gemaakt en dat de werkzaamheden op reguliere wijze gedeclareerd worden. In dat geval verklaart de opdrachtgever zich door betaling van ofwel een voorschot ofwel de declaratie akkoord om op betalende basis te worden bijgestaan en geen gebruik te willen maken van de gefinancierde rechtsbijstand.

Betaling
17. Betaling van declaraties dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen te termijn vermeld op de factuur.

18. De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van cliënt.

19. Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

20. Kosten voor invorderingsmaatregelen door of namens “Hooijman advocatuur” verricht komen voor rekening van cliënt.

21. Indien cliënt in verzuim is met de betaling van een voorschot of declaratie heeft “Hooijman advocatuur” het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van cliënt op te schorten. “Hooijman advocatuur” is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de cliënt lijdt, weke ontstaat als gevolg van het opschorten van de werkzaamheden.

Derdengelden
22. Gelden die door “Hooijman advocatuur” ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden gestort op een bankrekening van de Stichting beheer derdengelden. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening wordt over de derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

23. Cliënt stemt in met verrekening van de nog aan “Hooijman advocatuur” verschuldigde bedragen. Indien cliënt bezwaren heeft tegen verrekening dient dit binnen 30 dagen na verrekening kenbaar te worden gemaakt aan “Hooijman advocatuur” op straffe van verval.

Aansprakelijkheid
24. De aansprakelijkheid van “Hooijman advocatuur” is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

25. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door “Hooijman advocatuur” in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebracht honorarium exclusief overige kosten met een maximum van € 10.000.

Persoonsgegevens
26. Cliënt verleent toestemming aan “Hooijman advocatuur” om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken. Registratie vind enkel plaats voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst, factureren alsmede het aanvragen van een toevoeging.

27. Indien rechtsbijstand wordt verleend op basis van een toevoeging machtigt cliënt alle voor de toepassing daarvan noodzakelijke zaaks- en persoonsgegevens aan de Raad voor Rechtsbijstand te verstrekken.

Archivering
28. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt.

29. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van € 50 door “Hooijman advocatuur” ter beschikking van de cliënt.

30. Processen-verbaal die vanwege de politie of justitie in het kader van een strafzaak of hieraan verwante zaak aan “Hooijman advocatuur” zijn verstrekt, kunnen door “Hooijman advocatuur” direct na beëindiging van de zaak dan wel na beëindiging van de opdracht worden vernietigd of geretourneerd aan justitie.

Klachtenregeling
31. In overeenstemming met art. 6.28 van de Verordening op de advocatuur is op alle overeenkomsten de kantoorklachtenregeling van toepassing. Klachten als bedoeld in de klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

Toepasselijk recht en forumkeuze
32. Op de overeenkomst van opdracht tussen “Hooijman advocatuur” en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

33. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de tussen “Hooijman advocatuur” en cliënt gesloten overeenkomst tot opdracht.

Download de kantoorklachtenregeling

KANTOORKLACHTENREGELING HOOIJMAN ADVOCATUUR

1. BEGRIPSBEPALINGEN
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

klacht
iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.

klager
de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.

klachtenfunctionaris
de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht, te weten mr. A.H.J. Strak.

2. TOEPASSINGBEREIK

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Hooijman advocatuur en de cliënt.

2. Hooijman advocatuur draagt zorg voor klachtenafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

3. DOELSTELLINGEN

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen.

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling.

d. de advocaat te trainen in cliëntgericht reageren op klachten.

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

4. INFORMATIE BIJ AANVANG DIENSTVERLENING

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2. Hooijman advocatuur heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost, kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

3. Klachten als bedoeld onder 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

5. INTERNE KLACHTPROCEDURE

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. S.E.M. Hooijman, die daarmee optreed als klachtenfunctionaris.

2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, als dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

6. GEHEIMHOUDING EN KOSTENLOZE KLACHTBEHANDELING

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

7. VERANTWOORDELIJKHEDEN

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

8. KLACHTREGISTRATIE

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

Download de privacyverklaring

Privacyverklaring

Hooijman advocatuur respecteert de privacy van haar klanten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. De wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens worden in acht genomen. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in deze privacyverklaring en kunnen hier daarom geen rechten aan ontlenen. Met deze privacyverklaring wordt u onder andere geïnformeerd over van wie persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en welke rechten u heeft.

Gebruik gegevens

Persoonsgevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Hooijman advocatuur verwerkt de persoonsgegevens van klanten van Hooijman advocatuur, omdat u gebruik maakt van de diensten van Hooijman advocatuur en/of omdat u deze aan Hooijman advocatuur heeft verstrekt. Hooijman advocatuur verwerkt de volgende gegevens van haar klanten:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Hooijman advocatuur mag uw persoonsgegevens verwerken op grond van het navolgende:

 • Hooijman advocatuur mag uw persoonsgegevens verwerken op grond van het navolgende:
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en Hooijman advocatuur.
 • Hooijman advocatuur heeft een wettelijke verplichting hiertoe.
 • Hooijman advocatuur heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Hooijman advocatuur gebruikt uw gegevens voor het opnemen en onderhouden van contact, voor het uitvoerren van de overeenkomst van opdracht en de verlening van juridische diensten, voor het doen van belastingaangifte of het aanvragen van een toevoeging voor gesubsidieerde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand.

  Delen van gegevens

  Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de rechtsbijstand en indien dit verplicht is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Een verwerkingsovereenkomst tussen Hooijman advocatuur en de verwerker is in dat geval verplicht. Hooijman advocatuur zal ervoor zorgdragen dat deze verwerkingsovereenkomst wordt gesloten en aan de wettelijke eisen voldoet.

  Periode

  Hooijman advocatuur slaat uw persoonsgegevens op, maar niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en Hooijman advocatuur, dan wel de wettelijke verplichtingen van Hooijman advocatuur.

  Uw rechten op grond van dit privacy statement

  Als eigenaar van persoonsgegevens heeft u verschillende rechten, zoals het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op verwijdering, het recht op beperking, het recht op overdragen van gegevens, het recht op het maken van bezwaar en het recht op intrekken van uw toestemming. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u een dit kenbaar maken via info@hooijmanadvocatuur.nl.

  Indienen klacht

  U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens.

  Cookies

  Hooijman advocatuur maakt geen gebruik van cookies.

  Feedback en contactgegevens

  Bij vragen of feedback over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met info@hooijmanadovocatuur.nl.

  Hooijman Advocatuur contact

  Hooijman advocatuur
  Westzeedijk 102
  3016 AH Rotterdam

  Telefoon: 010-4770526
  Mobiel: 06-28884302
  Email: info@hooijmanadvocatuur.nl
  Website: www.hooijmanadvocatuur.nl

  BTW nummer: NL 8106.82.539.B01
  KvK nummer: 55592449